නිවාස සැලසුම්

ඔබේ වාස භූමිය විවාහ යෝග යටකරනවාද?

විවාහය යනු පුද්ගලයකුගේ නැවත ඉපදීමක්‌ ලෙස සමාජයේ අදහසක්‌ තිඛෙනවා. ජීවිතයේ වැද

නැකත වැරදි නම් නිවස ගිනිගෙන ගෙහිමියා මැරෙයි මිනිස්‌ වාසයට වහල හා බිත්ති ශාස්‌ත්‍රානුකූල විය යුතුයි

නිවසක අලංකාරය වහලය හා බිත්ති පිළියෙල කිරීම මත පවතින බව ඔබ දත යුතුයි. එය කාලය

පිරිසුදුකමත් පිළිවෙළත් ඇති නිවෙසට වඩින සිරිකත

කොළඹට මඳක් දුරින් පිහිටි මෙම නිවෙස තනි වහලේ උළු සෙවිලි කළ තරමක් පැරැණි එ

වාස්තු බලා ගෙයක් හදන්නයි හැදූ ගෙයින් කිරි ඉතිරෙන්නයි

වාස්තු විද්‍යාවේ අක්මුල් සෙවීමේදී සෘෂිවරුන් තෙවැනි ඇසින් දුටු දර්ශ

More News »

add_one