නිවාස සැලසුම්

ඊසානේ රැකගැනීම පිරමිඩයකට

වයඹ දිශාවේ ධන නිලයක් ඇත්නම් පමණක් සෙලවෙන ජලය තැබිය හැකිය. නිවාස 100ක් පමණ ගත් විට වයඹ දිශාවට ජලය තැබිය හැකි නිවාස 5ක් පමණ හමුවේ. බොහෝ දෙනකු දන්නේ නිවෙසක දිශා 3ක හෝ 4

More News »

add_one