නිවාස සැලසුම්

නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු නැහැ. ඔබ නොදත් වාස්තු රහස්

1. ඔබේ මුළුතැන්ගෙය නිවෙසේ ඉදිරිදොරට වඩා පසුපස          දොරට සමීපවන්නට පිහිටුවන්න 
2. නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු       නැහැ. එය අසුබ දෙයක් ලෙස සැලකෙනවා. 
3. ලිප් ස්ථානගත කිරීමේ දී ඒවා වැසිකිලිවල දොරටුවට      මුහුණපාන පරිදි නො පිහිටන බවට වගබ

More News »

add_one