වාසනාව කැන්දන ගෙමිදුලෙහි සිටුවීමට සුදුසු වෘක්ෂලතා

2016-08-19 11:37:00       586
feature-top
පුල්ලි, දෙ`ඵම්, හෝප`ඵ, දොඹ, සපු, පලොල්, මූණමල්, මිදිවැල්, බදු වද, පියා ගස්, කොහොඹ පුවක්, පොල්, බොලිද්ද, තල්, කොස් , නෙල්ලි, සීනුක් වැල් සහ අඹ ආදී වෘක්ෂයන්ද, නෙ`ඵම්, සමන් පිච්ච, නිල්-රතු මානෙල්, සාදික්කා, දොඩම්, කෙසෙල්, සුව`ද වැටකේ ගස්ද වැල්ද වගා කළහොත් කැමති ආකාරයෙන් නිවසේ මිදුලෙහි සිටවුවහොත් ශී්‍ර සැපත, නීරෝගීභාවය,ලාභයන් අඩු නැතුව ලබන්නාහ.

More News »