නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු නැහැ. ඔබ නොදත් වාස්තු රහස්

2016-08-31 11:59:00       588
feature-top
1. ඔබේ මුළුතැන්ගෙය නිවෙසේ ඉදිරිදොරට වඩා පසුපස    
     දොරට සමීපවන්නට පිහිටුවන්න

2. නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු
     නැහැ. එය අසුබ දෙයක් ලෙස සැලකෙනවා.

3. ලිප් ස්ථානගත කිරීමේ දී ඒවා වැසිකිලිවල දොරටුවට
    මුහුණපාන පරිදි නො පිහිටන බවට වගබලා ගන්න. එසේ   
    වුවහොත් ආහාර පිසීමේ දී එය පවුල වෙත අවාසනාව
    රැගෙන එන බව විශ්වාස කෙරෙනවා.

5. ලිප් පිහිටුවීමේදී එය ශීතකරණය අසල හෝ ඊට ප‍්‍රතිවිරුද්ධ
    අන්තයේ හෝ නොවන බවටත්, සින්ක් එක අසල
    නොවන බවටත්, වැසිකිලියට වඩා පහළ මට්ටමක නොවන
    බවටත් සැලකිලිමත් වෙන්න.

6. නිවෙස් පිරිසිදුම ස්ථානය මුලුතැන් ගෙය විය යුතුය.

7 මුලුතැන්ගෙයි ඇති සෑම ලිපක්ම ක්‍රියාත්මක වීම  වැදගත් වේ.ඒ නොවේ නම් ඒවා ඉවත් කරන්න.


Wmqgd .ekSu ��r mqj;am; weiqfrks

More News »