ප්‍රධාන දොරටුව ආශ්‍රිතව දෝෂ 18 ක් වාස්තු විද්‍යාවේ දැක්වේ

2018-05-18 11:14:00       820
feature-top
බ්‍රහ්ම වේද දෝෂ
නිවසේ හරි මැදින් දොර තැබීම නිසා නිවැසියන්ගේ කිර්තිය නැතිවීම හා නිවස අනාරක්ෂිත වේ.

කදිම වේද දෝෂ
නිවස ඉදිරිපිට මඩ වලක් පිහිටා තිබීම ඉතා අසුභ ඵල ගෙන දේ
ජල නිර්ගමන දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට  වංගුවක් ලෙස ඇලක් හෝ ගගක් වැනි දියපාරක් ගමන් කිරීම නිවසට ධන හානි භව භෝග දේපල හානි සිදුවේ.
දේවතා වේද දෝෂ
‍‍ෙද්වතා පිළිම ඉදිරියේ නිවාස පිහිටු වීම නිතර කලබල ඇතිවීමට හා වෙනත් දෝෂ ඇත්විය හැක.
සුසාන වේද දෝෂ
‍ෙසාහොන් මෘත ශරීරාගාර අසල නිවාස පිහිටා තිබීමද අසුබ ඵල ගෙනන නිවසෙහි ශ්‍රියාව නැතිකරන ආදායම් තත්වය පහල හෙලන දෝෂයකි.
මාර්ග වේද දෝෂ
නිවාස ඉදිරිපිටින් වංගුවක් සහිත මාර්ගයක් ඇත්නම් එය ‍ඉතා අසුභය.
වෘක්ෂාවේද දෝෂ
නිවසෙහි ඉදිරිපස දොර කෙලින්ම විශාල ගසක් තිබීම ද විවිධ බාධක ලදුන්ට අපල ගෙනෙන දෝෂයකි.
කුප වේද දෝෂ
නිවස ඉදිරියේ ම ළිදත් පිහිටා තිබීම ද අසුභ ඵල ගෙන දේ
ස්ථම්භ වේද දෝෂ
නිවස ඉදිරියේ ප්‍රධාන දොර අසල ගල් කණු හෝ වෙනත් කණු පිහිටා තිබීම නිසා ආරක්ෂාවට හානි පැමි‍ණේ.
කෝණ වේද ‍දෝෂ
නිවසේ ප්‍රධාන දොර පැත්ත අසලින්ම වෙනත් නිවසක බිත්ති කෝණ වැටීම නිසා මෙම දෝෂය ඇතිවේ.

ද්වාර දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොර කෙලින්ම වෙනත් නිවසක දොරක් පිහිටා තිබීම අසුභ ඵල ගෙනෙන්නකි.
නිරස්ථීන දෝෂ
කුකුල් කොටු ගව ගාල් පිහිටා තිබීම අසුභ ඵල ගෙන දේ
මර්මස්ථාන  දෝෂ
නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට කුණු කසල බැහැර කරන ස්ථාන තිබීම සුදුසු නොවේ.
කුම්භකාර වේද දෝෂ
නිවස ඉදිරියේ ගඩොල් වලං පෝරණු වැනි දෑ තිබීම අසුභය.
රජක වේද දෝෂ
නිවස අසල රෙදි සෝදන ස්ථාන තිබීම සුදුසු නොවේ.
ගණිකා වේද දෝෂ
නිවස ඉදිරිපිට ගණිකා නිවාස වැනි දෑ තිබීම මෙ නම් වේ.
ධග්ධ රේඛ වේද දෝෂ
ධග්ධ රේඛා හෙවත් මරුශුලය ගිණිකතුර හා විථී යන ර්ඛා වලටද වහලේ යට ලීමුදුන් ලී ආදියටද බ්‍රහ්ම පාදය කැපී යන කෙ‍ා්ණ වලටද ප්‍රධාන දොරටුව තැබීම දෝෂ සහිත වේ.
රාජ වේද දෝෂ
මැති ඇමති වරු රජයේ නිල නිවාස ආදියට මුහුණට මුහුණ ලා නිවාස පිහිටීම ද දෝෂ සහිතය.


More News »