ද්වාර(දොරටු) වේධ දෝෂ හා ගෘහ වේධ දෝෂ

2018-06-04 10:31:00       782
feature-top
ද්වාර වේධ දේෂ 18කි
1)මාර්ග වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් මාර්ගයක වංගුවක් වැටී තිබීම දෝෂයකි.

2)වෘක්‍ෂ වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව කෙළින්ම ආසන්නයේ විශාල වෘක්‍ෂයක්(ගසක්) පිහිටීම.
3)කදිම වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් ආසන්නයේ නිතර මඩවලක් තිබීම
4)ජලනිර්ගමන වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරි කෙලින් ආසන්නව ජලය ගලන(ඇලක් වැනි)මාර්ගයක වංගු වැනි හැරීයන ස්ථානයක් එක එල්ලේ වීම
5) කුප වේධ දේෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරි කෙලින් ඉතා ආසන්නව ලිදක්,පොකුණක් තිබීම
6)දේවතා වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරි කෙලින් ඉතා ආසන්නව දේවාලයක්,දේවතා රුවක්,පිළිමයක්,ආගමික සිද්ධස්ථානයක් තිබීම
7)ස්ථම්භ වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරි කෙලින් ඉතා ආසන්නව ගල් කනුවක් කුළුණක් පිහිටීම
8) සුසාන වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරි කෙලින් සුසාන භූමියක සොහොනක්,සොහොන් කොතක්,ආදාහනාගාරයක් තිබීම
9) කෝණ වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් මාර්ගයක තුන්මං,හතරමං හන්දි වැටීම,අසල නිවසක, ඉඩමක මුල්ල වැටීම

10) ද්වාර වේධ දේෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව හරිකෙලින් ආසන්න නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව වැටීම,ඉඩමේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව කෙලින් වැටීම
11)වර්චස්ථාන වේධ දෝෂ
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් වැසිකිළියක්,මලමුත්‍රා පහ කරන ස්ථානයක්,කුණුකසල රැස්වන ස්ථානයක් වැටීම.
12) තිරස්චීන වේධ දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුවට හරිකෙලින් ගව,අශ්ව,කුකුල්,ඌරු වැනි සතත්වගාල් පිහිටීම
13) රජක වේධ දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් රෙදි අපුල්ලන,රෙදි සෝදන තැනක් පිහිටීම.
14) කුම්භාකාර වේද දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් කුඹල් හලක්(මැටි භාණ්ඩ සාදන) පිහිටීම
15) ගනිකා වේද දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් ගනිකා මඩමක් තිබීම.
16) මෙලෙච්ජ වේද දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් අහිකුණ්ඨක වැනි පහල පන්තියේ අය සිටින නිවසක් ලැගුම්හලක් තිබීම.
17) රාජ වේධ දෝෂ
ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් රාජ,අමාත්‍ය වැනි ප්‍රභූ නිවසක් තිබීම.
18) බ්‍රහ්ම වේධ දෝෂ

courtesy : yako.lk


More News »