ඔබ ඩයලොග් පාරිබෝගිකයෙක් නම් - For Dialog
Reg < හිස්තැනක් > ENG ලෙස යොදා
77200 Send කරන්න

මෙම සේවාව සදහා දිනකට

රු.1.75 සහ අදාල බදු පමණි

    ඔබ එටිසෙලාට් පාරිබෝගිකයෙක් නම් - For Etisalat
Reg < හිස්තැනක් > ENGT ලෙස යොදා
4499 Send කරන්න

මෙම සේවාව සදහා දිනකට

රු.1.25 සහ අදාල බදු පමණි

    ඔබ මොබිටෙල් පාරිබෝගිකයෙක් නම් - For Mobite
Reg < හිස්තැනක් > ENG99 ලෙස යොදා
2244 Send කරන්න

මෙම සේවාව සදහා දිනකට

රු.1.25 සහ අදාල බදු පමණි

දුරකථන අංක :
දුලාන් - 0773 548 548
සමන්මලී - 0772 286 286