ෆෙන්ග් ෂුයි

නිවසේ ඉඩ අඩුනම් දෝෂ වැඩියි

ඉතා සීමිත බිම්කඩක ඉදිවන නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක්‌ අපට හමුවන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයෙනි. මන්ද එහි ඉඩම්වල

දොස්‌ වැඩිනම් නිවසේ වැඩ අතර මගනවතී

අසංක සහ පියා එකතුවී සුළු සුළු ව්‍යාපාර කිහිපයක්‌ කරමින් සෙමෙන් සෙමෙන් පවුලේ බර නිදහස්‌ කරමින්

පඩිපෙළ වමට කරකවන්න එපා

කොළඹ ප්‍රදේශයේ කඩසාප්පු සංකීර්ණයකින් යුත් විශාල ගොඩනැඟිල්ලක ඉතා විශාල ලෙස ආදායම් අඩු එක්‌

මරු කැදවන වැසිකිළි වළ...

ජගත් රැකියාවක්‌ කරන දක්‍ෂ ව්‍යාපාරිකයෙකි. ඔහුගේ මව සහ පියා මහගෙදර ජීවත් විය. රාජකරුණා

නිවසේ අත්තිවාරම තාප්පයේ අත්තිවාරම සමඟ සම්බන්ධ කරන්න එපා

අසංක ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙකි. කළුතර ප්‍රදේශයේ ඉදිවූ මහල් 3 කින් යුත් ඔහුගේ නව නිවස

More News »

add_one