සඳ එළියෙන් ධන වාසනාව

2016-04-06 10:43:00       819
feature-top
ගිනිකොන යනු ධනයට අධිපති දිශාවයි. සඳ එළියේ බලවත් කරපු මේ ජලය, ඔබේ මේසයේ ගිනිකොන දිශාවට ගත්තාම ඔබේ රැකියාවේ ධන වාසනාව ටිකෙන් ටික වැඩිවෙන බව ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි.

මේසය මැද මාලිමාව තියලා දිශා වෙන් කරන මෙම ක්‍රමය හැමදාම කරන්න කියලා නීතියක් නැහැ. සමහර දවස්වලට සඳ එළිය නැහැ. එදාට වතුර වීදුරුව මේසය මත තියන්න අවශ්‍ය නැහැ.

සඳ මෝරාගෙන යන දිනවලදී, මෙයින් වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලැබේවි. (ෆෙංෂුයි ලිත බලන්න). එම නිසා සඳ මෝරාගෙනයන දිනයකදී මෙය සිදුකිරීම පටන්ගන්න. සඳ බැසගෙන යන දිනවලදීත්, එම සඳ එළියෙන් වතුර බලවත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙය ආරම්භ කිරීම, සඳ මෝරාගෙන යන දවසකදී කරන්න. (ඔබ ෆෙංෂුයි ශාස්ත්‍රයට අලුත් කෙනෙක් නම් ෆෙංෂුයි මධ්‍යස්ථානයකින් ෆෙංෂුයි ලිත ගැන විනාඩි 5න් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
1 රුපියල් පහේ කාසි 3ක්
2 වීදුරුවක් හෝ කුඩා වීදුරු බඳුනක්
3 මාලිමාවක්

ප්‍රතිඵල
සඳ එළියෙන් බලවත් කළ මේ ජලය, ඔබේ මේසයේ තැබූ විට ඔබේ රැකියාවේ ධන වාසනාව වැඩිවෙනවා.

කොතැනටද කරන්නේ?
සඳ එළියෙන් බලවත් කළ මේ ජලය, ඔබේ මේසයේ තැබූ විට ඔබේ රැකියාවේ ධන වාසනාව වැඩිවෙනවා. මේ ෆෙංෂුයි රහස ඔබ කළ යුත්තේ, ඔබේ ලියන මේසයට හෝ ඔෆිස් මේසයටයි. (රැකියා ස්ථානයේ හෝ නිවෙසේ.) ඔබට ඔෆිස් මේසයක් නැත්නම් නිවෙසේ ඔබ ලියන ස්ථානයට මේක කරන්න.

හැඳින්වීම
සඳ එළියේ පුදුමාකාර බලයක් තිඛෙනවා. මේ බලය ගැන ලියැවුණු ඉංග්‍රීසි පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් තිඛෙනවා. සඳ එළියේ බලයෙන් කරන ගුරුකම් ගැනත් යුරෝපයේ පොත් රැසක් තිඛෙනවා. මේ පොත් ඉදිරියේදී සිංහලට පරිවර්තනය කරලා, ඔබට අඩු මිලකට දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. යුරෝපයේ සිටිනා බොහෝ මන්ත්‍රකරුවන් මේ සඳ එළියේ බලය තම ගුරුකම්වල බලය වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නවා. අද මම ඔබට කියලා දුන්නේ සඳ එළියේ බලය ෆෙංෂුයි ශාස්ත්‍රයේදී යොදා ගන්නා ක්‍රමයක්.

More News »