ඔබ දැනගත යුතුම බාගුවා සටහනග මොකක්ද මේ බාගුවා සටහන කියන්නේ

2016-04-09 09:39:00       770
feature-top
ෆෙංෂුයි යනු ප්‍රබල විද්‍යාත්මක විෂයයක් බව ඔබට දැන් අමුතුවෙන් කියන්නට දෙයක් නැතග මෙහිදී ඔබ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් ඇතග එහිදී මූලිකවම උපන් දිනය අනුව චීන ලග්නය සහ කුවා අංකය දැනගත යුතුය.

2015 වසරේදී තරුපති පුවත්පත තුළින් එම කරුණු දැනුවත් කළෙමුග එය නොදන්නා අයට නැවත වාරයක් ඉදිරි සතියකදී නැවත පළ කිරීමට අප සූදානම්ග ඉන් අනතුරුව කුවා අංකයට ගැළපෙන දිශාවන්යග එසේම ඔබ ෆෙංෂුයි පිළිබඳව උනන්දු නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුත්තේ බාගුවා සටහනයිග එහිදී දිශා 8ක සහ නිවෙසේ මැද කොටස ගැන විස්තර වේග එක් එක් දිශාවෙන් ලැඛෙන වාසනා ශක්තියක් ඇතග එම එක් එක් දිශාවට ගැළපෙන ධාතුවක් ඇතග එම දිශාවට ගැළපෙන වර්ණයක් ඇතග තවද එම දිශාවන් නිවෙසේ එක් එක් පුද්ගලයාට අයත්යග මෙය බාගුවා සටහන ලෙස හඳුන්වයි.

උදාහරණයක් ලෙස අපි වයඹ දිශාව සලකමුග වයඹ දිශාවෙන් නිවෙසකට අන් අයගේ සහයෝගය උපකාරය හිමිවේග එම දිශාවට ගැළපෙන වර්ණය සුදු වර්ණයයිග එම දිශාවට ගැළපෙන ධාතුව ලෝහ ධාතුවයිග එලෙසම එම දිශාව නිවෙසේ ප්‍රධානියාගේ දිශාව වේග යම් කිසි අයුරකින් පහත රූප සටහනෙහි ආකාරයට වයඹ දිශාව අහිමි නිවෙසක් නම් අන් අයගේ සහයෝගය උපකාරය ලැඛෙන්නේ ඉතාම අඩුවෙනිග එලෙසම නිවෙසේ ප්‍රධානියාගේ ශක්තිය හීන වී යයිග එපමණක් නොව ප්‍රධානියාට නිවෙසේ ජීවත්වීමේ යම් අපහසුවක්ද ඇතග ඒ නිසා නිවෙසක සියලුම දිශා සම්පූර්ණ නම් එම නිවෙසේ වාසනාවන් අහිමි වන්නේ නැත

මීළග කාරණය නම් වයඹ දිශාව ඉතාම පිරිසුදුව තිබිය යුතුයග එසේ නම් බාගුවා සටහන හොඳින් පරීක්ෂා කර ඔබේ නිවෙසේ වාසනාවන් පිළිබඳ දැනගන්නග සියලුම දිශා පිහිටීම සහ එම දිශාවන් පිරිසුදුව තිබීම ඔබේ නිවෙසට ශක්තියකි


More News »