මෙම වසරේ ඔබට ඇති  සුභ අසුභ අනුව
භාවිතා කළ යුතු ෆෙංෂුයි සංකේත

2017-01-09 12:32:00       773
feature-top
ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරෙ_, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ් , තයි සුයි කාඩ් පත, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්

මීයා අයත් කාල සීමාවන්

1948 පෙබරවාරි 10 සිට 1949 ජනවාරි 28 දක්‌වා

1960 ජනවාරි 28 සිට 1961 පෙබරවාරි 14 දක්‌වා

1972 පෙබරවාරි 15 සිට 1973 පෙබරවාරි 02 දක්‌වා

1984 පෙබරවාරි 02 සිට 1985 පෙබරවාරි 19 දක්‌වා

1996 පෙබරවාරි 19 සිට 1997 පෙබරවාරි 06 දක්‌වා

2008 පෙබරවාරි 07 සිට 2009 ජනවාරි 25 දක්‌වා

ගවයා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර් විවාහ වාසනාවට නම් ඩබල් හැපිනස්‌ ටැග් එකක්‌ සහ මිස්‌ටික්‌ නෝට්‌ සංකේතයක්‌ ළඟ තබාගන්න.

ගවයා අයත් කාල සීමාවන්

1937 පෙබරවාරි 11 සිට 1938 ජනවාරි 30 දක්‌වා

1949 ජනවාරි 29 සිට 1950 පෙබරවාරි 16 දක්‌වා

1961 පෙබරවාරි 15 සිට 1962 පෙබරවාරි 04 දක්‌වා

1973 පෙබරවාරි 03 සිට 1974 ජනවාරි 22 දක්‌වා

1985 පෙබරවාරි 20 සිට 1986 පෙබරවාරි 08 දක්‌වා

1997 පෙබරවාරි 07 සිට 1998 ජනවාරි 27 දක්‌වා

2009 ජනවාරි 26 සිට 2010 පෙබරවාරි 13 දක්‌වා

කොටියා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ් , වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, ත්‍රී කිලිංග්ස්‌ ටැග් , රයිනෝ ටැග්

කොටියා අයත් කාල සීමාවන්

1938 ජනවාරි 31 සිට 1939 පෙබරවාරි 18 දක්‌වා

1950 පෙබරවාරි 17 සිට 1951 පෙබරවාරි 05 දක්‌වා

1962 පෙබරවාරි 05 සිට 1963 ජනවාරි 24 දක්‌වා

1974 ජනවාරි 23 සිට 1975 පෙබරවාරි 10 දක්‌වා

1986 පෙබරවාරි 09 සිට 1987 ජනවාරි 28 දක්‌වා

1998 ජනවාරි 28 සිට 1999 පෙබරවාරි 15 දක්‌වා

2010 පෙබරවාරි 14 සිට 2011 පෙබරවාරි 02 දක්‌වා

හාවා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්a, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, තායි සුයි කාඩ් පත, ත්‍රී කිලිංග්ස්‌ ටැග්

හාවා අයත් කාල සීමාවන්

1939 පෙබරවාරි 19 සිට 1940 පෙබරවාරි 07 දක්‌වා

1951 පෙබරවාරි 06 සිට 1952 ජනවාරි 26 දක්‌වා

1963 ජනවාරි 25 සිට 1964 පෙබරවාරි 12 දක්‌වා

1975 පෙබරවාරි 11 සිට 1976 ජනවාරි 30 දක්‌වා

1987 ජනවාරි 29 සිට 1988 පෙබරවාරි 16 දක්‌වා

1999 පෙබරවාරි 16 සිට 2000 පෙබරවාරි 04 දක්‌වා

2011 පෙබරවාරි 03 සිට 2012 ජනවාරි 22 දක්‌වා

මකරා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

ගිණිකොන දිශාවේ සෙළවෙන ජලය තබන්න. බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌ , වික්‌ටරි බැනර්, ත්‍රී කිලිංග්ස්‌ ටැග් අනිවාර්යය වේ.

මකරා අයත් කාල සීමාවන්

1940 පෙබරවාරි 08 සිට 1941 ජනවාරි 26 දක්‌වා

1952 ජනවාරි 27 සිට 1953 පෙබරවාරි 13 දක්‌වා

1964 පෙබරවාරි 13 සිට 1965 පෙබරවාරි 01 දක්‌වා

1976 ජනවාරි 31 සිට 1977 පෙබරවාරි 17 දක්‌වා

1988 පෙබරවාරි 17 සිට 1989 පෙබරවාරි 05 දක්‌වා

2000 පෙබරවාරි 05 සිට 2001 ජනවාරි 23 දක්‌වා

සර්පයා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, කාසි 3, කාසි 9, මුදු 9 කඩුව, µයි එළිමන්ට්‌ පැගෝඩා ටැග් එක.

සර්පයා අයත් කාල සීමාවන්

1941 ජනවාරි 27 සිට 1942 පෙබරවාරි 14 දක්‌වා

1953 පෙබරවාරි 14 සිට 1954 පෙබරවාරි 02 දක්‌වා

1965 පෙබරවාරි 02 සිට 1966 ජනවාරි 20 දක්‌වා

1977 පෙබරවාරි 18 සිට 1978 පෙබරවාරි 06 දක්‌වා

1989 පෙබරවාරි 06 සිට 1990 ජනවාරි 26 දක්‌වා

2001 ජනවාරි 24 සිට 2002 පෙබරවාරි 11 දක්‌වා

අශ්වයා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, µයි එළිමන්ට්‌ පැගෝඩා, ඩබල් වජ්‍රායුධයක්‌.

අශ්වයා අයත් කාල සීමාවන්

1942 පෙබරවාරි 15 සිට 1943 පෙබරවාරි 4 දක්‌වා

1954 පෙබරවාරි 03 සිට 1955 ජනවාරි 23 දක්‌වා

1966 ජනවාරි 21 සිට 1967 පෙබරවාරි 08 දක්‌වා

1978 පෙබරවාරි 07 සිට 1979 ජනවාරි 27 දක්‌වා

1990 ජනවාරි 27 සිට 1991 පෙබරවාරි 14 දක්‌වා

2002 පෙබරවාරි 12 සිට 2003 ජනවාරි 31 දක්‌වා

බැටළුවා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ් , වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌ , වික්‌ටරි බැනර්, µයි එළිමන්ට්‌ පැගෝඩා, රයිනෝ කී ටැග්

බැටළුවා අයත් කාල සීමාවන්

1943 පෙබරවාරි 5 සිට 1944 ජනවාරි 24 දක්‌වා

1955 ජනවාරි 24 සිට 1956 පෙබරවාරි 11 දක්‌වා

1967 පෙබරවාරි 09 සිට 1968 ජනවාරි 29 දක්‌වා

1979 ජනවාරි 28 සිට 1980 පෙබරවාරි 15 දක්‌වා

1991 පෙබරවාරි 15 සිට 1992 පෙබරවාරි 03 දක්‌වා

2003 පෙබරවාරි 01 සිට 2004 ජනවාරි 21 දක්‌වා

වඳුරා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ් ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, රයිනෝ කී ටැග්, එළිµන්ට්‌ ඇන්ඩ් වොරියර්, ත්‍රී කිලිංග්ස්‌ ටැග්

වඳුරා අයත් කාල සීමාවන්

1944 ජනවාරි 25 සිට 1945 පෙබරවාරි 12 දක්‌වා

1956 පෙබරවාරි 12 සිට 1957 ජනවාරි 30 දක්‌වා

1968 ජනවාරි 30 සිට 1969 පෙබරවාරි 16 දක්‌වා

1980 පෙබරවාරි 16 සිට 1981 පෙබරවාරි 04 දක්‌වා

1992 පෙබරවාරි 04 සිට 1993 ජනවාරි 22 දක්‌වා

2004 ජනවාරි 22 සිට 2005 පෙබරවාරි 08 දක්‌වා

කුකුළා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ් , වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, ත්‍රී කිලිංග්ස්‌ ටැග්, තයි සුයි කාඩ් ,රෙඩ් ඇපල් කී ටැග්

කුකුළා අයත් කාල සීමාවන්

1945 පෙබරවාරි 13 සිට 1946 පෙබරවාරි 01 දක්‌වා

1957 ජනවාරි 31 සිට 1958 පෙබරවාරි 17 දක්‌වා

1969 පෙබරවාරි 17 සිට 1970 පෙබරවාරි 05 දක්‌වා

1981 පෙබරවාරි 05 සිට 1982 ජනවාරි 24 දක්‌වා

1993 ජනවාරි 23 සිට 1994 පෙබරවාරි 09 දක්‌වා

2005 පෙබරවාරි 09 සිට 2006 ජනවාරි 28 දක්‌වා

බල්ලා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌, වික්‌ටරි බැනර්, වූලූ ටැග් , මෙඩිසින් බුද්ධා යන්ත්‍රය , ත්‍රී කිලිංගස්‌ ටැග් , ඩබල් වජ්‍රායුධය ,

බල්ලා අයත් කාල සීමාවන්

1946 පෙබරවාරි 02 සිට 1947 ජනවාරි 21 දක්‌වා

1958 පෙබරවාරි 18 සිට 1959 පෙබරවාරි 07 දක්‌වා

1970 පෙබරවාරි 06 සිට 1971 ජනවාරි 26 දක්‌වා

1982 ජනවාරි 25 සිට 1983 පෙබරවාරි 12 දක්‌වා

1994 පෙබරවාරි 10 සිට 1995 ජනවාරි 30 දක්‌වා

2006 ජනවාරි 29 සිට 2007 පෙබරවාරි 17 දක්‌වා

ඌරා

ඔබට මෙම වසරේ තබාගත හැකි ෆෙංෂුයි සංකේත

බිග් ඔස්‌පිෂස්‌ මිරර්, වෙල්ත් ගෝඩ් කාඩ්, වෙල්ත් µsෂ්, ඇනුඅල් ලක්‌ , වික්‌ටරි බැනර්, වූලූ ටැග් , මෙඩිසින් බුද්ධා යන්ත්‍රය

ඌරා අයත් කාල සීමාවන්

1947 ජනවාරි 22 සිට 1948 පෙබරවාරි 09 දක්‌වා

1959 පෙබරවාරි 08 සිට 1960 ජනවාරි 27 දක්‌වා

1971 ජනවාරි 27 සිට 1972 පෙබරවාරි 14 දක්‌වා

1983 පෙබරවාරි 13 සිට 1984 පෙබරවාරි 01 දක්‌වා

1995 ජනවාරි 31 සිට 1996 පෙබරවාරි 18 දක්‌වා

2007 පෙබරවාරි 18 සිට 2008 පෙබරවාරි 06 දක්‌වාMore News »