ධන වාසනාව උදාකර ගැනීමට නිරිත දිශාව සුබ වන්නේ ඔබටද?

2017-02-16 11:02:00       673
feature-top
ෆෙංෂුයි විද්‍යාව අනුව එක්‌ එක්‌ පුද්ගලයාගේ උපන්දිනය අනුව භාවිතා කළ යුතු දිශාවන් වෙනස්‌ වේ. එක්‌ එක්‌ පුද්ගලයාගේ උපන් දිනය අනුව ඔවුනට සුබ දිශා සහ අසුබ දිශා වශයෙන් වෙන් වෙන්ව පවතී, සුබ දිශාවක කාමරයක්‌ භාවිතා කිරීමෙන් සුබ දිශාවකට හිස දමා නිදා ගැනීමෙන් සහ සුබ දිශාවක්‌ බලා වැඩ කිරීමෙන් තමන්ට ඉතා සුබ ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැකි අතර අසුබ දිශාවක කාමරයක්‌ භාවිතා කිරීමෙන් අසුබ දිශාවකට හිස දමා නිදා ගැනීමෙන් සහ අසුබ දිශාවක්‌ බලා වැඩ කිරීමෙන් තමන්ට විවිධ වූ ප්‍රශ්න ගැටලු ඇතිවේ. තමන්ගේ දියුණුව අඩාල වේ. අද සිට එක්‌ එක්‌ දිශාවන් භාවිතා කළ හැකි ආකාරයන් විස්‌තර කර දීමට මා බලාපොරොත්තු වෙමි.

නිරිත දිශාව භාවිතා කිරීමෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ධන වාසනාව වැඩි කරගත හැක්‌කේ පහත කාලසීමාවල උපන් පිරිමි අයට පමණි.

1947 ජනවාරි 22 සිට 1948 පෙබරවාරි 09 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

1956 පෙබරවාරි 12 සිට 1957 ජනවාරි 30 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

1965 පෙබරවාරි 02 සිට 1966 ජනවාරි 20 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

1974 ජනවාරි 23 සිට 1975 පෙබරවාරි 10 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

1983 පෙබරවාරි 13 සිට 1984 පෙබරවාරි 01 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

1992 පෙබරවාරි 04 සිට 1993 ජනවාරි 22 දක්‌වා උපන් පිරිමි අයට

නිරිත දිශාව භාවිතා කිරීමෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ධන වාසනාව වැඩි කරගත හැක්‌කේ පහත කාලසීමාවල උපන් ගැහැනු අයට පමණි.

1945 පෙබරවාරි 13 සිට 1946 පෙබරවාරි 01 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1948 පෙබරවාරි 10 සිට 1949 ජනවාරි 28 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1954 පෙබරවාරි 03 සිට 1955 ජනවාරි 23 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1957 ජනවාරි 31 සිට 1958 පෙබරවාරි 17 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1963 ජනවාරි 25 සිට 1964 පෙබරවාරි 12 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1966 ජනවාරි 21 සිට 1967 පෙබරවාරි 08 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1972 පෙබරවාරි 15 සිට 1973 පෙබරවාරි 02 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1975 පෙබරවාරි 11 සිට 1976 ජනවාරි 30 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1981 පෙබරවාරි 05 සිට 1982 ජනවාරි 24 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1984 පෙබරවාරි 02 සිට 1985 පෙබරවාරි 19 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1990 ජනවාරි 27 සිට 1991 පෙබරවාරි 14 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

1993 ජනවාරි 23 සිට 1994 පෙබරවාරි 09 දක්‌වා උපන් ගැහැනු අයට

ඉහත කාලසීමාවන් පිරිමි සහ ගැහැනු වශයෙන් වෙන් වෙන්ව දී ඇත. ඔබ ඉපදී ඇත්තේ ඉහත කාලසීමාවන් තුළ නම් ඔබට ධන වාසනාව සඳහා ඉතාම සුබ දිශාව නිරිත වේ. ඔබට දැන් නිරිත දිශාවේ නිදන කාමරයක්‌ භාවිතා කළ හැක. නිදන ඇඳ නිරිත දිශාවට හිස දමන සේ සකස්‌ කළ හැක. ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුතුවලදී නිරිත දිශාව බලා වැඩ කටයුතු කළ හැක. උදාකරගත හැක.

විවාහක අය නම් හැම අවස්‌ථාවකදීම ස්‌වාමිපුරුෂයාගේ සුබ දිශාවකට හිස දමා නිදා ගැනීමට බිරිඳ කටයුතු කළ යුතුය.

ඉහත කාල සීමාව තුළ උපන් අයට බස්‌නාහිර, වයඹ, ඊසාන දිශාවන්ද අනෙකුත් සුබ දිශා වේ. නමුත් මෙම වසරේ පමණක්‌ ඊසාන දිශාවේ නිදන කාමර, ඊසාන දිශාවට හිස දමා නිදා ගැනීම සහ ඊසාන දිශාව බලා වැඩ කිරීමෙන් වළකින්න. ඊට හේතුව 2016 වසරේ අසුබම දිශාව ඊසාන වන නිසාය.

නිදන කාමරයක්‌ තෝරා ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

තමන් නිදන කාමරයට ඉහළ මහලේ වැසිකිළිය නොතිබිය යුතුය.

තමන් නිදන කාමරයට පහත මහලේ කුස්‌සිය නොතිබිය යුතුය.

වැසිකිළිය හෝ කුස්‌සිය ඇති දිශාවට හිස දැමීම නොකරන්න. (තමන් නිදා ගන්නා විට තමන් හිස දමන දිශාවට යාබද කාමරයේ වැසිකිළිය හෝ කුස්‌සිය පිහිටා ඇත්නම් එම දිශාවන්ට හිස දැමීම හානිකරය.)

නිදන ඇඳට ඉහළින් බාල්ක තිබීම අහිතකරය,

ඔබේ හිස දමන්නේ හරි කෙළින් ජනේලයකට නම්, ජනේලයට ඝනකම තිර රෙද්දක්‌ දමන්න.

ඇඳ යට හිස්‌ව තිබීම අනිවාර්යය වේ.

නිදාගන්නා විටදී කණ්‌ණාඩියකින් ඇඳ පරාවර්තනය වීම අහිතකරයි.

දොරට හිස හෝ පාද යොමු වීම අසුබයි.Wmqgd .ekSu ,la�u mqj;a m; weiqfrks

More News »