විද්‍යාව හා තාක්ෂණය​

පරිගණක මහ මොළකාරයින්ට වරදින තැන

කර තැබීම හා දත්ත සැකසුම් කිරීමටත්  (  process)  යම් ක‍්‍රමයක් තිබිය යුතුයි.එහෙත් මෙතෙක් ගැටලුවක්ව තිබුණේ මේ කි‍්‍රයාදාමය සිදු කරන ආකාරය ගැනයි. ගමන් කරන ආලෝක කිරණයක් ක්‍ෂණිකව මොහොතක් නවත්වා 

More News »

add_one